Usługi Laboratoryjne

Zespół Laboratoriów Badawczych ZGH "Bolesław" S.A. prowadzi działalność w zakresie usług analitycznych obejmujących głównie dziedzinę chemii nieorganicznej oraz w zakresie badań środowiska pracy. Działalność prowadzona jest w dwóch specjalistycznych laboratoriach: Laboratorium Chemicznym i Laboratorium Badań Środowiskowych

Wykwalifikowany i doświadczony personel, nowoczesna aparatura pomiarowa, objęta regularnym nadzorem metrologicznym oraz udział w wiodących badaniach biegłości i porównaniach międzylaboratoryjnych, gwarantują rzetelność wykonywanych usług oraz wiarygodność uzyskiwanych wyników. Potwierdza to Certyfikat Akredytacji nr AB 1140 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji.

Certyfikat Akredytacji

 

Zespół Laboratoriów Badawczych ZGH "BOLESŁAW" S.A. zwraca się z prośbą o udział w badaniu poziomu zadowolenia naszych Klientów. Wypełnienie niniejszej ankiety ma na celu zebranie uwag i opinii dotyczących współpracy, a otrzymane wyniki przyczynią się do podniesienia jakości świadczonych przez nas usług.

 ANKIETA - POBIERZ

Po wypełnieniu prosimy wysłać pocztą lub e-mailem

Dla Klienta

Próbki do badań razem ze zleceniem prosimy przesyłać na adres:

ZGH "BOLESŁAW" S.A.
Zespół Laboratoriów Badawczych
ul. Kolejowa 37
32-332 Bukowno

Kontakt:

Kierownik Zespołu Laboratoriów Badawczych
tel. +48 32 295 56 58, +48 734 423 939
Laboratorium Chemiczne
tel. +48 32 295 56 03, +48 666 011 853
e-mail: laboratorium@zghboleslaw.pl
Laboratorium Badań Środowiskowych
tel. +48 32 295 58 59, +48 881 962 997
e-mail: labsrod@zghboleslaw.pl

Laboratorium Chemiczne

 • • pobieranie koncentratów cynku (tlenkowych i siarczkowych)
 • • pobieranie ścieków
 • • wody podziemne i powierzchniowe
 • • ścieki
 • • wapno budowlane (hydratyzowane, palone)
 • • dodatki paszowe (premiksy) stałe i płynne
 • • paliwa stałe (węgiel kamienny, koks)
 • • metale kolorowe i stopy (cynk, miedź, glin, ołów, mosiądz, nikiel)
 • • materiały ołowionośne (PbO, PbSO4, PbS, popiół Pb)
 • • rudy cynkowo-ołowiowe
 • • kwas siarkowy
 • • odpady stałe i płynne
 • • roztwory kwasu solnego z wanien ocynkowniczych (kwasy trawiące, topnik)
 • • nawozy stałe i płynne (mineralne, mineralno-organiczne, środki wapnujące)
 • • materiały cynkonośne (ZnO, ZnSO4, ZnS, popiół Zn, pył Zn)
 • • środki wspomagające uprawę roślin stałe i płynne
 • • wyroby chemiczne (np. odczynniki chemiczne)
 • • gleby

Formularz Laboratorium Chemiczne

Laboratorium Badań Środowiskowych

 • • czynniki szkodliwe i uciążliwe dla zdrowia w środowisku pracy: pyłowe, chemiczne, fizyczne
 • • prowadzenie rejestrów badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia, zgodnie z aktualnymi rozporządzeniami
 • • skład powietrza i wód kopalnianych – w dostarczonych próbkach: - powietrze: tlen, tlenek węgla, ditlenek węgla, węglowodory ciężkie, metan, wodór, tlenki azotu, ditlenek siarki, - wody: metan, związki ligninosulfonowe.

Formularz Laboratorium Badań Środowiskowych

Aparatura Chemiczna

 • Nowoczesna aparatura chemiczna, którą dysponuje laboratorium spełnia wymogi norm europejskich i światowych. Zespół Laboratoriów Badawczych stale inwestuje w zakup nowego sprzętu, aby tym samym zwiększać czułość oprzyrządowania jak również poszerzyć obszar oferowanych usług badawczych.
 • Laboratorium Chemiczne - dysponuje między innymi:
 • • spektrofotometry UV-Vis
 • • spektrometry absorpcji atomowej ze wzbudzeniem w płomieniu F-AAS, piecu grafitowym GF-AAS, oraz techniką zimnych par CV-AAS i generacji wodorków HG-AAS
 • • spektrometry atomowej spektrometrii emisyjnej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnej ICP-OES
 • • chromatograf jonowy (IC)
 • • analizator węgla i siarki
 • • analizator rtęci
 • • kalorymetr automatyczny
 • • urządzenia do przygotowywania próbek (młynki, kruszarki, suszarki)
 • • aparaty do miareczkowania potencjometrycznego (Titrino)
 • • mierniki do pomiaru pH, przewodności oraz jonów
 • Laboratorium Badań Środowiskowych - dysponuje między innymi:
 • • aspiratory przenośne i stacjonarne, analizator ANKO-3 ,luksomierze, miernik drgań, miernik środowiska cieplnego, miernik poziomu dźwięku, przepływomierze, przyrząd wielogazowy, psychrometr, termohigrometr, termohigrobarometr, rotametry, spektrofotometr, aparat SRG, kalibratory