Zgłoszenie naruszenia przepisów

Zgłoszenia rzeczywistych lub potencjalnych naruszeń przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Zgodnie z art. 80 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2018 r. poz. 723 ze zm.), zwana dalej ustawą, ZGH „Bolesław” S.A. przyjmuje zgłoszenia rzeczywistych lub potencjalnych naruszeń przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu od pracowników, byłych pracowników instytucji obowiązanych lub innych osób, które wykonują lub wykonywały czynności na rzecz ZGH „Bolesław” S.A. na innej podstawie niż stosunek pracy. Przekazanie zgłoszenia nie narusza obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej.

ZGH „Bolesław” S.A. zapewnia ochronę danych osobowych osób dokonujących zgłoszenia i osób, którym zarzuca się naruszenie przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

ZGH „Bolesław” S.A. zapewnia możliwość odbierania zgłoszeń dokonywanych:

1. w postaci elektronicznej w poniższym formularzu zgłoszeniowym

 

2. w postaci papierowej pod wskazany przez ZGH „Bolesław” S.A. adres do korespondencji:

Członek Zarządu – Dyrektor Marketingu
Ul. Kolejowa 37
32-332 Bukowno

Z dopiskiem: „nie otwierać- do rąk własnych" 

ZGH „Bolesław” S.A. przekazuje osobie zgłaszającej informacje na temat działań, jakie mogą być podejmowane po przyjęciu zgłoszenia, na adres do kontaktu, w terminie nie dłuższym niż 30 dni roboczych od dnia odebrania zgłoszenia.

W załączeniu link do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie odbierania zgłoszeń naruszeń przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. 2018 poz. 959).

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000959