Energia Cieplna

Przedsiębiorstwo Energetyczne ZGH "Bolesław" S.A.

Zakłady Górniczo-Hutnicze "Bolesław" S.A. prowadzą działalność energetyczną, której przedmiotem jest wytwarzanie ciepła na podstawie koncesji udzielonych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o nr WCC/2829/605/W/OKR/2017/RF z dnia 12 grudnia 2017 r.

Rozliczenie za dostarczane ciepło następuje w oparciu o zatwierdzone przez Urząd Regulacji Energetyki taryfy oraz cenniki określające ceny i stawki opłat, jak również w oparciu o zainstalowane układy pomiarowo-rozliczeniowe.

Energia cieplna wytwarzana jest w trzech oddzielnych źródłach ciepła zlokalizowanych w rejonie Bolesław, Olkusz i Dąbrówka