Polityka Jakości i Środowiska

Zakładów Górniczo - Hutniczych "Bolesław" S.A.

Zakłady Górniczo - Hutnicze „Bolesław" S.A.

są producentem najwyższej jakości cynku, stopów cynku, kwasu siarkowego oraz koncentratów cynkowo-ołowiowych.

Ponadto Spółka prowadzi działalność w zakresie odzysku odpadów cynkonośnych, obrotu i dystrybucji energii elektrycznej i paliw gazowych, wytwarzania i sprzedaży ciepła oraz usług laboratoryjnych.
Misją naszej Firmy jest dostarczenie naszym klientom wyrobów i usług o najwyższej jakości przy zapewnieniu możliwie najmniejszego negatywnego oddziaływania na środowisko.

Powyższe idee realizujemy poprzez:

  • dbałość o wysoką jakość oferowanych wyrobów i usług;
  • rozwój współpracy, budowę zaufania i podnoszenie poziomu satysfakcji naszych Klientów;
  • postępowanie zgodnie z obowiązującym stanem prawnym i innymi uregulowaniami mającymi zastosowanie w działalności Spółki;
  • zaangażowanie w pracę nad utrzymywaniem i doskonaleniem Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem zgodnie z PN-EN ISO 9001:2015 i PN-EN ISO 14001:2015;
  • działania prowadzone w celu redukcji negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne poprzez: zapobieganie zanieczyszczeniom, racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych oraz efektywną gospodarkę odpadami;
  • rozwój technologii przyjaznych dla środowiska;
  • podnoszenie kwalifikacji załogi dla zapewnienia jakości i konkurencyjności produktów i usług.

Certyfikat Zatwierdzenia norm ISO-9001:2015 ISO-14001:2015