• gl02
  • gl01
  • gl04
  • gl03

OGŁOSZENIE SPRZEDAŻ RUCHOMOŚCI

 

ZAKŁADY GÓRNICZO - HUTNICZE „BOLESŁAW” SPÓŁKA AKCYJNA

z siedzibą w Bukownie, adres: 32-332 Bukowno, ul. Kolejowa 37,
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000193278, NIP: 637-01-02-196, REGON: 000026904,
o kapitale zakładowym 166.116.000 PLN w całości wpłaconym
OGŁASZAJĄ PRZETARG – LICYTACJĘ ELEKTRONICZNĄ

na sprzedaż:

„ SUWNICY „
- nr fabryczny 41980
- nr inwentarzowy Z1-646-04010
- rok produkcji 1987.

Cena wywoławcza za w/w suwnicę wynosi 40 000,00,00 zł netto + Vat (23%) ( słownie: czterdzieści tysięcy złotych netto 00/100 + VAT 23%),

Licytacja elektroniczna odbędzie się 18.06.2019r. , o godz. 10ºº i będzie prowadzona na Platformie Zakupowej ZGH „Bolesław” .

Warunkiem przystąpienia do licytacji jest:

1. Wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej netto w/w suwnicy i przesłanie dowodu wpłaty (scanu)
na maila: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do 14.06.2019r.

Wadium należy wpłacać na konto: Bank PKO S.A. nr 55 1240 4748 1111 0000 4878 0025,

2. Wcześniejsze zarejestrowanie uczestnika licytacji na Platformie Zakupowej ZGH „Bolesław” jako użytkownika (tylko użytkownicy mogą wziąć udział w Licytacji). Informacji w sprawach związanych z rejestracją na Platformie zakupowej oraz licytacją elektroniczną udziela Daniel Hejczyk tel. + 48 32 295 55 85,
email:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Podjęcie licytacji jest równoznaczne z zapoznaniem się oferenta z przedmiotem sprzedaży oraz zapoznaniem się oraz akceptacją warunków sprzedaży zawartymi w ogłoszeniu. Warunki udziału w licytacji elektronicznej reguluje Regulamin licytacji elektronicznej, który zostanie udostępniony potencjalnym nabywcom po spełnieniu w/w warunków (pkt 1 i 2 ).
Do przeprowadzenia licytacji elektronicznej wystarczy jeden oferent, pod warunkiem zalicytowania w trakcie licytacji ceny wywoławczej .
Postąpienie wynosi 250,00 zł słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych .

Wadium przypada na rzecz Sprzedającego, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej.
W przypadku nie przyjęcia oferty, wadium zostanie zwrócone oferentom w terminie do 14 dni od licytacji elektronicznej .

Oferentowi, którego oferta zostanie przyjęta wadium zarachowane będzie na poczet ceny. Jeżeli pomimo wygrania licytacji, oferent nie zawrze umowy sprzedaży, wadium przypada na rzecz ZGH „Bolesław” S.A. Ponadto jeśli nabywca, który niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży bądź w terminie wyznaczonym przez sprzedającego nie uiści ceny nabycia traci prawa wynikające z wygrania przetargu oraz złożone wadium, które przepada na rzecz sprzedającego.
Zastrzega się prawo unieważniania przetargu bez podania przyczyn.

Informacji o w/w suwnicy udziela mgr inż. Curyło Zbigniew (lub osoba przez niego wyznaczona) tel. 32/ 295 5752. Przedmiotową suwnicę można obejrzeć w terminie od 07.06.2019 r. do 14.06. 2019r. (w godz. 8°° do 12°°).

--------------------------------------------------------------------------

na sprzedaż:

„Tokarki uniwersalnej„
- nr fabryczny 2810
- nr inwentarzowy Z3-410-03694
- rok produkcji 1987

Cena wywoławcza za w/w wózek widłowy wynosi 3 100,00 zł netto + Vat (23%) ( słownie: trzy tysiące sto złotych netto 00/100 + VAT 23%),

Licytacja elektroniczna odbędzie się 17.06.2019r. , o godz. 10ºº i będzie prowadzona na Platformie Zakupowej ZGH „Bolesław” .

Warunkiem przystąpienia do licytacji jest:

1. Wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej netto w/w suwnicy i przesłanie dowodu wpłaty (scanu)
na maila: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do 12.06.2019r.

Wadium należy wpłacać na konto: Bank PKO S.A. nr 55 1240 4748 1111 0000 4878 0025,

2. Wcześniejsze zarejestrowanie uczestnika licytacji na Platformie Zakupowej ZGH „Bolesław” jako użytkownika (tylko użytkownicy mogą wziąć udział w Licytacji). Informacji w sprawach związanych z rejestracją na Platformie zakupowej oraz licytacją elektroniczną udziela Daniel Hejczyk tel. + 48 32 295 55 85,
email:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Podjęcie licytacji jest równoznaczne z zapoznaniem się oferenta z przedmiotem sprzedaży oraz zapoznaniem się oraz akceptacją warunków sprzedaży zawartymi w ogłoszeniu. Warunki udziału w licytacji elektronicznej reguluje Regulamin licytacji elektronicznej, który zostanie udostępniony potencjalnym nabywcom po spełnieniu w/w warunków (pkt 1 i 2 ).
Do przeprowadzenia licytacji elektronicznej wystarczy jeden oferent, pod warunkiem zalicytowania w trakcie licytacji ceny wywoławczej .
Postąpienie wynosi 100,00 zł słownie: sto złotych .

Wadium przypada na rzecz Sprzedającego, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej.
W przypadku nie przyjęcia oferty, wadium zostanie zwrócone oferentom w terminie do 14 dni od licytacji elektronicznej .

Oferentowi, którego oferta zostanie przyjęta wadium zarachowane będzie na poczet ceny. Jeżeli pomimo wygrania licytacji, oferent nie zawrze umowy sprzedaży, wadium przypada na rzecz ZGH „Bolesław” S.A. Ponadto jeśli nabywca, który niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży bądź w terminie wyznaczonym przez sprzedającego nie uiści ceny nabycia traci prawa wynikające z wygrania przetargu oraz złożone wadium, które przepada na rzecz sprzedającego.
Zastrzega się prawo unieważniania przetargu bez podania przyczyn.

Informacji o w/w tokarce udziela mgr inż. Robert Skowron (lub osoba przez niego wyznaczona) tel. 32/ 295 5198. Przedmiotową tokarkę można obejrzeć w terminie od 07.06.2019 r. do 14.06.2019r. (w godz. 8°° do 12°°).

--------------------------------------------------------------------------

na sprzedaż:

„Wozu wiercącego Boomer 281 WM SL„
- nr fabryczny AVO 08A103,
- nr inwentarzowy Z3-510-02158
- rok produkcji 2008.

Cena wywoławcza za w/w wóz wiercący wynosi 25 000,00 zł netto + Vat (23%) ( słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych netto 00/100 + VAT 23%),

Licytacja elektroniczna odbędzie się 18.06.2019r. , o godz. 12ºº i będzie prowadzona na Platformie Zakupowej ZGH „Bolesław” .

Warunkiem przystąpienia do licytacji jest:

1. Wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej netto w/w suwnicy i przesłanie dowodu wpłaty (scanu)
na maila: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do 18.06.2019r.

Wadium należy wpłacać na konto: Bank PKO S.A. nr 55 1240 4748 1111 0000 4878 0025,

2. Wcześniejsze zarejestrowanie uczestnika licytacji na Platformie Zakupowej ZGH „Bolesław” jako użytkownika (tylko użytkownicy mogą wziąć udział w Licytacji). Informacji w sprawach związanych z rejestracją na Platformie zakupowej oraz licytacją elektroniczną udziela Daniel Hejczyk tel. + 48 32 295 55 85,
email:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Podjęcie licytacji jest równoznaczne z zapoznaniem się oferenta z przedmiotem sprzedaży oraz zapoznaniem się oraz akceptacją warunków sprzedaży zawartymi w ogłoszeniu. Warunki udziału w licytacji elektronicznej reguluje Regulamin licytacji elektronicznej, który zostanie udostępniony potencjalnym nabywcom po spełnieniu w/w warunków (pkt 1 i 2 ).
Do przeprowadzenia licytacji elektronicznej wystarczy jeden oferent, pod warunkiem zalicytowania w trakcie licytacji ceny wywoławczej .
Postąpienie wynosi 100,00 zł słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych .

Wadium przypada na rzecz Sprzedającego, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej.
W przypadku nie przyjęcia oferty, wadium zostanie zwrócone oferentom w terminie do 14 dni od licytacji elektronicznej .

Oferentowi, którego oferta zostanie przyjęta wadium zarachowane będzie na poczet ceny. Jeżeli pomimo wygrania licytacji, oferent nie zawrze umowy sprzedaży, wadium przypada na rzecz ZGH „Bolesław” S.A. Ponadto jeśli nabywca, który niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży bądź w terminie wyznaczonym przez sprzedającego nie uiści ceny nabycia traci prawa wynikające z wygrania przetargu oraz złożone wadium, które przepada na rzecz sprzedającego.
Zastrzega się prawo unieważniania przetargu bez podania przyczyn.

Informacji o w/w wozie udziela Marcin Krzemień (lub osoba przez niego wyznaczona ) tel. 32/2955388. Przedmiotowy wóz można obejrzeć w terminie 07.06.2019r. do 14.06.2019r. (w godz. 8°° do 12°°).

--------------------------------------------------------------------------

na sprzedaż:

„ PODNOŚNIK WIDŁOWY GPW -2010
- numer inwentarzowy Z1-763-04626
- nr fabryczny 653338
- UDT 4705000620
- rok produkcji 2000.

Cena wywoławcza za w/w wózek widłowy wynosi 3.070,00 zł netto + Vat (23%) ( słownie: trzy tysiące siedemdziesiąt złotych netto 00/100 + VAT 23%),

Licytacja elektroniczna odbędzie się 17.06.2019r. , o godz. 12ºº i będzie prowadzona na Platformie Zakupowej ZGH „Bolesław” .

Warunkiem przystąpienia do licytacji jest:

1. Wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej netto w/w suwnicy i przesłanie dowodu wpłaty (scanu)
na maila: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do 12.06.2019r.

Wadium należy wpłacać na konto: Bank PKO S.A. nr 55 1240 4748 1111 0000 4878 0025,

2. Wcześniejsze zarejestrowanie uczestnika licytacji na Platformie Zakupowej ZGH „Bolesław” jako użytkownika (tylko użytkownicy mogą wziąć udział w Licytacji). Informacji w sprawach związanych z rejestracją na Platformie zakupowej oraz licytacją elektroniczną udziela Daniel Hejczyk tel. + 48 32 295 55 85,
email:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Podjęcie licytacji jest równoznaczne z zapoznaniem się oferenta z przedmiotem sprzedaży oraz zapoznaniem się oraz akceptacją warunków sprzedaży zawartymi w ogłoszeniu. Warunki udziału w licytacji elektronicznej reguluje Regulamin licytacji elektronicznej, który zostanie udostępniony potencjalnym nabywcom po spełnieniu w/w warunków (pkt 1 i 2 ).
Do przeprowadzenia licytacji elektronicznej wystarczy jeden oferent, pod warunkiem zalicytowania w trakcie licytacji ceny wywoławczej .
Postąpienie wynosi 100,00 zł słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych .

Wadium przypada na rzecz Sprzedającego, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej.
W przypadku nie przyjęcia oferty, wadium zostanie zwrócone oferentom w terminie do 14 dni od licytacji elektronicznej .

Oferentowi, którego oferta zostanie przyjęta wadium zarachowane będzie na poczet ceny. Jeżeli pomimo wygrania licytacji, oferent nie zawrze umowy sprzedaży, wadium przypada na rzecz ZGH „Bolesław” S.A. Ponadto jeśli nabywca, który niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży bądź w terminie wyznaczonym przez sprzedającego nie uiści ceny nabycia traci prawa wynikające z wygrania przetargu oraz złożone wadium, które przepada na rzecz sprzedającego.
Zastrzega się prawo unieważniania przetargu bez podania przyczyn.

Informacji o w/w wózku widłowym udziela Pietraszewski Wiktor (lub osoba przez niego wyznaczona) tel. 32. 295 5653. Przedmiotowy wózek widłowy można obejrzeć w terminie od 07.06.2019 r. do 14.06.2019r. (w godz. 8°° do 12°° ).

--------------------------------------------------------------------------