Połączenie ze spółką BOLESŁAW-RECYCLING

Zawiadamiamy, że  nastąpiło połączenie spółki Zakłady Górniczo-Hutnicze „Bolesław” S.A. z siedzibą w Bukownie,  ze spółką „BOLESŁAW-RECYCLING” sp. z o.o. z siedzibą w Bukownie.  Połączenie zostało wpisane do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego dla Spółki Przejmującej przez Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 03.04.2017r. pod numerem wpisu 38 (sygn. akt KR.XII NS-REJ.KRS/3163/17/465).